Otyłość jest jednym z głównych problemów zdrowia publicznego w 21 wieku. Liczba osób z nadwagą i otyłością wciąż rośnie.smakfit001

Ten wzrost częstości występowania tej choroby i brak skutecznej długoterminowej „kuracji” odchudzającej doprowadziło do wielu nieporozumień i przekonań na temat żywności i żywienia, mianowicie jakie składniki odżywcze powinny lub nie powinny być ograniczane w codziennej diecie, aby kontrolować masę ciała.

Często przychodzą do mnie pacjenci, którzy starają się dietą zadbać o prawidłową masę ciała. Panie, które się odchudzają i panowie, którzy chcą wyrzeźbić ciało. Według większości z nich – chleb tuczy, stąd rezygnują z tego produktu, czasem nie zastępując go wystarczającą ilością kaszy, płatków i innych produktów zbożowych. Czy efekt jest osiągnięty? Różnie z tym bywa, ale czy faktycznie unikanie chleba ma na to tak duży wpływ?

Decydując się na dietę niskoenergetyczną nie zaleca się rezygnacji z pieczywa. Na podstawie swoich badań, zauważyłam, że pacjenci, eliminując pieczywo spożywają mniej węglowodanów, ale tym samym za dużo białka i tłuszczu

Potocznie chleb w diecie określany jest słowami „węgle „ lub „węglowodany” i kojarzony z wysoką kalorycznością. Faktycznie w dużym stopniu jest zbudowany z węglowodanów , ale jeśli wybieramy pieczywo razowe, nie możemy zapomnieć o białku, niewielkiej ilości tłuszczu i dużej porcji składników mineralnych i witamin, które wpływają na nasze zdrowie w tym na kontrolowanie masy ciała.

Dotarłam do jednego z badań, w którym wyniki są jednoznaczne – brak pieczywa w dietach niskoenergetycznych nie zwiększa efektów diety.

W 2010 roku, lekarze z Katedry Żywienia Klinicznego i Dietetyki w Uniwersyteckim Szpitalu w Le Paz badali wpływ pieczywa w dietach niskoenergetycznych na efekty redukcji masy ciała. Badanych podzielili na dwie grupy.

  1. Grupa „chleb” zjadała trzy porcje pieczywa i jedną porcję innych produktów bogatych w węglowodany, jak kasza, ryż, makaron czy rośliny strączkowe.
  2. Grupa „bez chleba” w ciągu dnia otrzymała cztery razy dziennie inne źródła węglowodanów niż chleb, czyli kasza, ryż, makaron czy rośliny strączkowe.

Pozostałe składniki odżywcze według zalecanych norm. Aktywność fizyczna ok 30 minut 3 razy w tygodniu.

Wyniki sugerują, że obie diety były skuteczne w zmniejszaniu masy ciała oraz poprawy składu ciała pacjentów uczestniczących w badaniach. Ponadto włączenie chleba nie pogorszyło parametrów żywieniowych, jak cholesterol, frakcje LDL i HDL czy trój glicerydów. Co ciekawsze wśród grupy spożywającej chleb zanotowano mniej incydentów podjadania.

Jak widać nie chleb, ale ilość i jakość mogą wpłynąć na naszą masę ciała… a może dodatki…

Obesity is a major public health problem in the 21st century . Number of overweight and obesity people continues to rise .

This increase of the disease and the lack of effective long-term ” cure ” weight loss has led to many misconceptions and beliefs about food and nutrition,  namely, what nutrients should or should not be limited in your daily diet to control your weight.

My patients, very often, try to diet to take care of normal weight . Women, who want to be slim and men who want to sculpt the body. According to most of them – bread make you fat. They eliminate bread from diet, sometimes do not replace it with a sufficient amount of porridge , cereals and other grain products. Do they achieve the effect of their diet? Differently from the case, but do avoid the bread make sens. Does it has such a big impact ?

It is not recommended to give up bread on the low-energy diet. Based on my research-  I noticed that patients who eliminate bread eat fewer carbs , but a lot of protein and fat.

Commonly bread in the diet is determined by ” coals ” or ” carbs ” and associated with a high calorific value . In fact, to a large extent is made up of carbohydrates, but if you eat wholewheat bread, remember about proteins and a large portion of minerals and vitamins that affect our health including weight management .

I got to one study, in which the results are clear – no bread in the diet does not increase the effects of low-energy diet.

In 2010 , doctors from  the Clinical Nutrition and Dietetics Unit of the La Paz University Hospital have studied the effects of bread in low-energy diets on  weight reduction. The patients were divided into two groups.

  1.  Group „bread” who ate three servings of bread and one serving other foods rich in carbohydrates , such as cereals, rice, pasta and legumes .
  2.  A ” no bread ” they received other sources of carbohydrates than bread or pasta, rice , potatoes and legumes four times a day .

Other nutrients according to the recommended standards . Physical activity about 30 minutes 3 times per week.

The results suggest that both diets were effective in reducing body weight and improving body composition of study subjects . Furthermore, the inclusion of bread is not worse nutritional parameters such as cholesterol, LDL and HDL fractions and triglycerides . What is more interesting of the group consuming the bread incidents reported less snacking .

As you can see no bread, but the quantity and quality can affect our body weight … or maybe add-ons …

Reklamy