Już niebawem będziemy obchodzić kolejne święta – Wielkanoc. Wiele tradycyjnych potraw, które pojawiają się w trakcie uroczystych śniadań lub obiadów, jest ciężkostrawna. Taki urok staropolskiej kuchni, w której większość z nas i tak ma swoje ulubione smaki.

W czasie śniadania świątecznego podawane są jaja, które symbolizują w naszej kulturze między innymi nowe życie, przezwyciężenie śmierci.

A z punktu dietetycznego to  źródło pełnowartościowego białka, żelaza witamin z grupy B, ale również luteiny dbającej o oczy czy lecytyny wpływającej na naszą przemianę materii, cholesterol.

W takim razie – które  jaja są najlepsze?

Jednym z kryteriów jest sposób hodowli kury, o czym informuje nas kod napisany na jajku.

Pierwsza cyfra jest najważniejsza:

  • 3 –  chów klatkowy- kury  żyją w ciasnych klatkach zbudowanych z siatki. Nie ma w nich  ściółki, są rozmiaru niewiele większego niż 30X 20 cm, w których mają utrudnione poruszanie. Przez siatkę spadają odchody. W naturalnym środowisku kura znosi około  200, natomiast w ty systemie hodowli znoszą rocznie około 350 jajek, co z punktu widzenia producenta jest opłacalnym rozwiązaniem… Kury ze względu na ciasne warunki w klatce mają przycinane dzioby, aby się nie kaleczyć wzajemnie (kaleczyć zwierzę, aby się nie kaleczyło – może się nie znam, ale dla mnie to drastyczne rozwiązanie).
  • Karmione są paszą na bazie kukurydzy (może być to kukurydza GMO)
  • 2.- chów ściółkowy- kury żyją  również wyłącznie w zamknięciu, w zagęszczeniu 9 kur na 1 m2 i maksymalnie na 4 poziomach. Karmione są również paszą, która ze względu na większą tendencję zachorowalności kur, zawiera antybiotyki.
  • 1-   chów w wolnym wybiegu-  kury mają dostęp do wybiegu na świeżym powietrzu, dzięki czemu mogą wybierać miejsca gniazdowania, co jest naturalne dla swojego gatunku zachowania. Kura ma dla siebie około 4 m3. Ta metoda hodowli nie narzuca niestety producentom rodzaju paszy, którą karmione są ptaki, a więc jajka kur z hodowli wolnowybiegowych mogą nie być wolne od antybiotyków, stymulatorów wzrostu i innych dodatków.
  • O- chów ekolologiczny – chów z  wolnym wybiegiem  w pełni odtwarzający naturalne warunki życia kur. Ptaki karmione są naturalnymi ekologicznymi paszami, wolnymi  od jakichkolwiek chemicznych dodatków.

Podsumowując – jaja 3 i 2 pochodzą od kury, których warunki życia są dalekie od ideału. Oczywiście można tutaj polemizować i pominąć aspekt humanitarny.  Mimo to, jeśli  weźmiemy pod uwagę fakt,  że ból zawsze rodzi stres, który nie jest obojętny dla organizmu i sprzyja chorobom, a co więcej wpływa m. in. na jakość mięsa,  to jakie jaja musi znosić kura żyjąca w takich warunkach?

Pasza  wpływa w pewnym stopniu na jakość jaja, ale skoro stres powoduje choroby oznacza to, że kurom podawane są również antybiotyki, które częściowo znajdą się w jajach.

Kury hodowane swobodnie prócz paszy „doskubują” z ziemi jeszcze inne pokarmy, jak kiedyś robili to ich przodkowie, stąd mówiąc dosadnie- jaja mają zdrowszeJ

 

Do niedawna straszono nas cholesterolem, którego dobrym źródłem jest jajo. Przyjęto wtedy, że  nie powinno się jeść więcej niż 2 jaja na tydzień. Spokojna głowa, osoby zdrowe, bez zaburzeń metabolicznych mogą jeść więcej jajek, ale o tym napiszę kiedy indziej!

 

 

jaja

 

 

Soon we will celebrate another feast – Easter. Many of the traditional dishes that appear during the Easter breakfast or lunch , it is hard to digest . Such charm of traditional Polish cuisine , which most of us one way or another has their favorite flavors.

Eggs are served during the festive breakfasts  and symbolize a new life , overcoming death in our culture.

From the point of view of a nutritionist – egg is a source of complete protein , iron, B vitamins , but also takes care of the eyes of lutein and lecithin affecting our metabolism, cholesterol.

In that case – which eggs are the best?

One of the criteria is the way to grow huns , what tells us the code written on the egg.

The first digit is the most important :

  • 3 – caged hens live – in cramped cages. They have no bedding, cages are not much bigger than the size of 30X 20 cm. Hens are difficult to navigate . Droppings fall through the mesh . In the natural environment, hen bears about 200, while in the cage system abolish about 350 eggs per year , which from the standpoint of the manufacturer is a cost-effective solution …
  • Hens due to the cramped conditions in the cage to cut bills , not to hurt each other ( to hurt an animal in the reason to not hurt themself – you may not know , but for me it is a drastic solution ). Hens are fed fodder maize ( corn can be a GMO)
  • 2 – breeding barn – hens also live only in captivity , at a density of 9 hens per 1 m2 and a maximum of 4 levels . Are also fed with feed that due to the greater tendency of morbidity chickens, contains antibiotics.
  • 1 – reared in free-range chickens – hens have access to open- air, so that they can choose nesting sites , which is natural for their behavior. Hen has about 4 m3. This farming method does not impose unfortunately producers kind of feed that the birds are fed , so the eggs of hens from a farm with free-range can not be free of antibiotics, growth promoters and other additives.
  • O- breeding ecology – free range fully reproducing the natural living conditions of the hens. Birds are fed with natural organic feed , free from any chemical additives . 

In summary – 3 and 2 eggs come from hens whose living conditions are far from ideal . Of course you can argue here and skip the humanitarian aspect . Still, if we take into account the fact that the pain always raises the stress that it is not indifferent to the body and increases the risk of disease , and what is more affected among others. the quality of the meat.. so what is the quality of eggs  which hen  bear living in such conditions?

The feed affects the quality of the eggs, but since the stress causes a disease means that the chickens are also administered antibiotics, some of which will be in eggs.

Hens reared apart easily feed „pluck” of the land also other foods, as once they did their forefathers, to put it bluntly-eggs are healthier.

Until recently, we were scared cholesterol, which egg.is a good source of.  Assumed then that you should not eat more than 2 eggs a week. Peace of mind, healthy people without metabolic disorders can eat more eggs, but I will write about it some other time…

 

 

Reklamy